Terms and conditions

SYSTEMS Technology CZ spol.s r.o., sídlo a místo podnikání Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2, Česká republika, Identifikační číslo 24731561, zapsaná v obchodním rejstříku C 169614 vedená u Městského soudu v Praze je provozovatelem internetové prezentace www.reddotone.eu. Na této internetové prezentaci představuje zboží, jeho technické parametry a ostatní informace.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://hardtimegear.cz, hardtimegear.com, prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Tyto obchodní podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém nebo anglickém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V takovém případě však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, kupující přistupuje do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“). Objednávání zboží může kupující provádět ze svého uživatelského rozhraní.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, například z důvodů zákonných požadavků na minimální věk kupujícího nebo z důvodu obchodních či právních omezení platných pro určité regiony. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

3.4.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a

3.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce („elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. PLATBA KUPNÍ CENY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující hradí prodávajícímu:

4.1.1. Hotově při převzetí zboží zaslaného na dobírku - pouze na území České republiky.

4.1.2. Kartou přímo při dokončení objednávky zvolením možnosti "online platba kartou".

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bude kupní cena zaplacena podle zvoleného platebního způsobu.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající vystaví k platbám prováděným na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu: SYSTEMS Technology CZ spol.s r.o., Za cihelnou 396, 25262 Statenice, Česká republika spolu se zbožím nebo na emailovou adresu: adventurelife@seznam.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na bankovní účet kupujícího uvedený v odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

5.5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě nebo v záručním listu ke zboží. V případě, že záruční list není přiložen, prodávající poskytuje záruku za to, že zboží bude způsobilé k použití pro uvedený nebo jinak obvyklý účel, že bude mít a zachová si uvedené, jinak obvyklé vlastnosti, za použití bezvadných materiálů, za technicky bezvadné provedení a za dodržení konstrukčních norem pokud jde o rozměry, výkony a další uváděné vlastnosti.

7.3. Záruka se nevztahuje na:

 • mechanická poškození způsobená kupujícím (uživatelem) nebo tímto poškozením ovlivněné díly či části zboží,
 • škody a závady způsobené zanedbáním údržby, nedodržením povinností stanovených návodem k použití a záručním listem (pokud byl přiložen) a bezpečnostních pokynů, nesprávným použitím, chybou obsluhy nebo neodborným zásahem,
 • vady, vzniklé vlivem skladování v nevhodném prostředí,
 • vady, kvůli kterým byla snížena cena zboží, pokud nedošlo k jiné dohodě,
 • úpravy a zásahy do zboží, které nejsou provedeny prodávajícím,
 • vady vzniklé použitím neoriginálních součástí,
 • vzniklá opotřebení při běžném užívání nebo poškození vzniklá nešetrným zacházením.

7.4. Záruční doba, poskytovaná prodávajícím na zboží, činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

7.5. Kupující má právo uplatnit práva z vad zboží u prodávajícího.

7.6. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Při uplatnění práv z vadného plnění je kupující povinen označit vadu a prokázat datum prodeje zboží.

7.7. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění práv z vad zboží, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.8. Způsob vyřízení reklamace:

A. Odstranitelné vady. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

B. Neodstranitelné vady, opakovaný výskyt vad po opravě, větší počet vad. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit, nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. V případě výskytu neodstranitelné vady, většího počtu vad (nejméně 3 vady) nebo opakovaného výskytu vad po opravě (alespoň třetí výskyt vady) má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

7.9. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je prováděno pro účely plnění kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.

8.2. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje považuje za důvěrné a použije je pouze k účelu plnění kupní smlouvy. Osobní údaje kupujícího nebude prodávající zveřejňovat ani je neposkytne třetí osobě, s výjimkou související s distribucí zboží či platebním stykem. Prodávající důsledně postupuje tak, aby kupující neutrpěl/neutrpěla újmu na svých právech, a dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.

8.3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů poskytuje prodávající kupujícímu v samostatné sekci internetového obchodu.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno obchodní sdělení na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@4msystems.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr.coi.cz. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2018.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů má pro vedení společnosti SYSTEMS Technology CZ mimořádně vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti SYSTEMS Technology CZ je možné bez zadání osobních údajů. Bude-li však subjekt údajů chtít využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich internetových stránek, mohla by nastat nutnost zpracování osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje-li pro takové zpracování právní základ, obecně vyžadujeme souhlas subjektu údajů. Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s pravidly ochrany údajů, která jsou specifická pro tuto zemi a platí pro společnost SYSTEMS Technology CZ. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost chtěla informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které získáváme, používáme a zpracováváme. Dále budou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o právech, která jim náleží. Společnost SYSTEMS Technology CZ jako správce realizovala četná technická a organizační opatření, aby zajistila co nejkompletnější ochranu osobních údajů, které jsou zpracovávány prostřednictvím těchto internetových stránek. Přesto mohou přenosy dat na internetu v zásadě vykazovat bezpečnostní mezery, nemůže být tedy zajištěna absolutní ochrana. Z tohoto důvodu je každému subjektu údajů dovoleno poskytnout nám osobní údaje také alternativními způsoby, například telefonicky.

Pojmy

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti SYSTEMS Technology CZ je založeno na terminologii, která byla použita evropským zákonodárcem při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery jednoduše čitelné a srozumitelné. Abychom to byli schopni zajistit, chtěli bychom napřed vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) osobní údaje
Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám (dále jako „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především prostřednictvím přiřazení k identifikaci jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, elektronický identifikátor nebo jednomu či více zvláštních prvků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

b) subjekt údajů
Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.

c) zpracování
Zpracování je každý úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, upravování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, užívání, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jejich zpřístupňování jiným způsobem, seřazení nebo zkombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

d) omezení zpracování
Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) správce nebo správce zpracování
Správcem nebo správcem zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, která sama nebo společně s ostatními stanoví účel a prostředky zpracování osobních údajů. Stanoví-li právo Unie nebo právo členských států účel a prostředky tohoto zpracování, lze správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování určit právem Unie nebo právem členských států.

f) zpracovatel
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, která zpracovává osobní údaje v pověření správce.

g) příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, kterým jsou poskytnuty osobní údaje, nezávisle na tom, zda se zde jedná o třetí stranu či nikoli. Úřady, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření podle práva Unie nebo práva členských států, však nejsou považovány za příjemce.

h) třetí strana
Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce mimo subjektu údajů, správce, zpracovatele a osob přímo podléhajících správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

i) souhlas
Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením nebo jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

Správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ostatních zákonů o ochraně údajů platných ve členských státech Evropské unie a jiných ustanovení s charakterem práva o ochraně údajů je:

SYSTEMS Technology CZ
Jaromírova 146/59
128 00 Praha 2, Nusle
IČO: 24731561
DIČ: CZ24731561

E-mail: info@hardtimegear.com
Internetové stránky: www.reddotone.eu


C.

Pověřenec

Název a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Žižka

SYSTEMS Technology CZ
Jaromírova 146/59
128 00 Praha 2, Nusle
IČO: 24731561
DIČ: CZ24731561

E-mail: info@hardtimegear.com
Internetové stránky: www.reddotone.eu


Každý subjekt údajů se může v případě všech dotazů a podnětů týkajících se ochrany údajů kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Používání cookies

Internetové stránky společnosti SYSTEMS Technology CZ mohou používat cookies. Cookies jsou textové soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče ukládají a uloží v počítačovém systému. Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho cookies obsahují takzvané ID cookie. ID cookie je jednoznačnou identifikací cookie. Obsahuje sled znaků, prostřednictvím kterých mohou být internetové stránky a servery přiřazeny konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém bylo cookie uloženo. Umožňuje to navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od ostatních internetových prohlížečů, které obsahují jiná cookies. Určitý internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat prostřednictvím jednoznačného ID cookie.

Používáním cookies může společnost SYSTEMS Technology CZ poskytnout uživatelům těchto internetových stránek uživatelsky vstřícnější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomoc cookies mohou být informace a nabídky na našich internetových stránkách optimalizovány podle uživatele. Jak již bylo zmíněno, cookies nám umožňují rozpoznat uživatele našich internetových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich internetových stránek. Uživatel internetových stránek, které používají cookies, například nemusí při každé návštěvě internetových stránek znovu zadávat své přístupové údaje, protože budou převzaty z internetových stránek a ze souboru cookie uloženého v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v e-shopu. E-shop si prostřednictvím cookie poznamená zboží, které si zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů může kdykoli zamezit nastavení cookies našimi internetovými stránkami pomocí příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče a zabránit tedy nastavení cookies. Dále mohou být již nastavené cookies kdykoli vymazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Tato možnost existuje ve všech standardních internetových prohlížečích. Deaktivuje-li subjekt zájmů nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nebude za jistých okolností možné využívat v plném rozsahu všechny funkce našich internetových stránek.

Obecné údaje a informace

Internetové stránky společnosti SYSTEMS Technology CZ mohou zaznamenávat každým vyvoláním internetových stránek subjektem údajů nebo automatizovaným systémem řadu obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace se ukládají v souborech protokolu serveru. Zaznamenány mohou být (1) použité typy prohlížečů a verze, (2) operační systém používaný systémem s přístupem, (3) internetové stránky, ze kterých se systém s přístupem dostane na naše internetové stránky (takzvané referery), (4) internetové podstránky, které mohou být aktivovány systémem s přístupem na našich internetových stránkách, (5) datum a čas přístupu k internetovým stránkám, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb systému s přístupem a (8) ostatní podobné údaje a informace, které v případě napadení našich systémů informačních technologií slouží k ochraně před nebezpečím.

Při používání těchto obecných údajů a informací nečiní společnost SYSTEMS Technology CZ žádné závěry ohledně subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné pro (1) správné šíření obsahů našich internetových stránek, (2) optimalizaci našich internetových stránek a jejich propagaci, (3) zajištění trvalé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich internetových stránek a (4) v případě počítačového útoku k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání. Tyto anonymně získané údaje a informace vyhodnocuje tedy společnost SYSTEMS Technology CZ na jedné straně statisticky a dále s cílem zvýšit ochranu údajů a jejich bezpečnost v naší společnosti, aby byla nakonec zajištěna optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje souborů protokolu serveru se ukládají odděleně od všech osobních údajů, které subjekt údajů uvádí.

Kontakt e-mailem

Internetové stránky společnosti SYSTEMS Technology CZ obsahují na základě zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a bezprostřední komunikaci s námi, což rovněž zahrnuje e-mailovou adresu. Jakmile subjekt údajů naváže e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře kontakt se správcem, automaticky se uloží osobní údaje, které subjekt údajů poskytne. Tyto osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně poskytne správci, budou uloženy za účelem zpracování nebo navázání kontaktu se subjektem údajů. Nedojde k předání těchto osobních údajů třetí straně.

Registrace

Subjekt údajů má možnost registrovat se na internetových stránkách správce s uvedením osobních údajů. Skutečnost, které osobní údaje budou přitom správci poskytnuty, vyplývá z příslušné vstupní masky, která se při registraci používá. Osobní údaje zadané subjektem údajů budou shromažďovány a ukládány u správce a pro vlastní účely výhradně pro interní použití. Správce může dát podnět k dalšímu předání jednomu či více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, který použije osobní údaje rovněž výhradně pro interní použití, které připadá správci.

Registrací na internetových stránkách správce se dále uloží IP adresa zadaná poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá s ohledem na to, že pouze tímto způsobem lze zabránit zneužití našich služeb, a tyto údaje v případě nutnosti umožní objasnit spáchané trestné činy. Po této stránce je ukládání těchto údajů nutné pro zajištění správce. K předávání těchto údajů třetí straně zásadně nedochází, neexistuje-li právní povinnost předání nebo neslouží-li předání trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným uvedením osobních údajů slouží správci k tomu, aby subjektu údajů nabídl obsahy či služby, které lze z podstaty věci nabídnout pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mají možnost osobní údaje uvedené při registraci kdykoli změnit nebo je nechat kompletně vymazat z datového souboru správce.

Správce sdělí každému subjektu údajů kdykoliv na požádání informaci o tom, které osobní údaje o subjektu údajů jsou uloženy. Dále správce na přání či upozornění subjektu údajů opraví nebo vymaže osobní údaje, pokud tomu nebrání zákonné povinnosti jejich uchování. V této souvislosti má subjekt údajů k dispozici jako kontaktní osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenovitě uveden v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a všechny zaměstnance správce.

Výmaz a zablokování osobních údajů

Správce zpracovává a ukládá osobní údaje subjektu údajů pouze pro období, které je nutné pro dosažení účelu ukládání nebo pokud to bylo stanoveno evropským nebo jiným zákonodárcem v zákonech či předpisech, kterým správce podléhá. Odpadne-li účel uložení nebo uplyne-li lhůta pro ukládání předepsaná evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými předpisy zablokovány nebo vymazány.

Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má evropským zákonodárcem poskytnuto právo požadovat od správce potvrzení o tom, zda budou zpracovány jeho osobní údaje. Bude-li chtít subjekt údajů tohoto práva na potvrzení využít, může se za tím účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.

b) Právo na informaci
Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo kdykoliv obdržet od správce bezplatné informace o osobních údajích, které jsou o něm uloženy, a kopii těchto informací. Dále evropský zákonodárce přiznal subjektu údajů sdělení následujících informací:

 • účely zpracování
 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají
 • příjemci nebo kategorie příjemců, vůči nimž byly osobní údaje zveřejněny nebo ještě zveřejněny budou, zvláště u příjemců v třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • pokud možno plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria stanovení této doby
 • existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo na omezení zpracování správcem nebo práva vznést námitku proti zpracování
 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
 • jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů
 • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracován pro subjekt údajů. Dále náleží subjektu údajů právo na informování o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak je, má subjekt údajů ostatně právo obdržet informaci o vhodných zárukách, které se vztahují na předání. Bude-li chtít subjekt údajů tohoto práva na informování využít, může se za tím účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.

c) Právo na opravu
Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo kdykoliv požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajích, které se jej týkají. Dále náleží subjektu zájmu s přihlédnutím k účelu zpracování právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i s poskytnutím dodatečného prohlášení. Bude-li chtít subjekt údajů tohoto práva na opravu využít, může se za tím účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo po správci požadovat, aby byly neprodleně vymazány osobní údaje, které se jej týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů, a pokud není zpracování nezbytné:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vyskytne-li se jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů by chtěl vymazat osobní údaje, které jsou uloženy ve společnosti SYSTEMS Technology CZ, může se za tím účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na jiného zaměstnanců správce. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti SYSTEMS Technology CZ nebo jiný zaměstnanec zařídí, aby bylo žádosti o výmaz neprodleně vyhověno. Jestliže společnost SYSTEMS Technology CZ zveřejnila osobní údaje a je-li naše společnost jako správce podle čl. 17 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů povinna je vymazat, přijme společnost SYSTEMS Technology CZ s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, kteří zveřejněné osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace, pokud zpracování není nezbytné. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti SYSTEMS Technology CZ nebo jiný zaměstnanec zařídí v jednotlivém případě vše nezbytné.

e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo po správci požadovat omezení zpracování, pokud je dán jeden z těchto předpokladů:

 • Subjekt údajů popírá správnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl správnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud je dán jeden z výše uvedených předpokladů a subjekt údajů chce požadovat omezení osobních údajů, které jsou uloženy ve společnosti SYSTEMS Technology CZ, může se za tím účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti SYSTEMS Technology CZ nebo jiný zaměstnanec dá podnět k omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů
Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zpracování probíhá automatizovaně, pokud není zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejnému zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a nejsou-li tím dotčena práva a svobody jiných osob. Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů ustanoveného společností SYSTEMS Technology CZ nebo jiného zaměstnance.

g) Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo z důvodů týkajících se jeho mimořádné situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nebo f obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Týká se to i profilování založeného na těchto ustanoveních. Společnost SYSTEMS Technology CZ osobní údaje v případě námitky dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud společnost SYSTEMS Technology CZ zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímého marketingu, má subjekt údajů kdykoli právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing. Zahrnuje to i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti společnosti SYSTEMS Technology CZ v souvislosti se zpracováním pro účely přímého marketingu, nebude již společnost SYSTEMS Technology CZ osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Zpracovává-li SYSTEMS Technology CZ osobní údaje pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, má navíc subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho mimořádné situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. Za účelem výkonu práva vznést námitku se může subjekt údajů přímo obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SYSTEMS Technology CZ nebo jiného zaměstnance. Subjektu údajů je dále v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti umožněno bez ohledu na směrnici 2002/58/ES vykonávat své právo na vznesení námitky pomocí automatizovaných postupů, u kterých se používají technické specifikace.

h) Právo na odvolání souhlasu v souvislosti s právem na ochranu údajů
Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Bude-li chtít subjekt údajů využít práva na odvolání souhlasu, může se za tím účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.